Przedsiębiorstwo przyjmując określoną strategię marketingową musi dopasować do niej w odpowiedni sposób, oprócz opisanej już na naszej stronie strategii podaży, również strategię dystrybucji.

Systemy dystrybucji w poszczególnych krajach mogą być bardzo zróżnicowane. W związku z tym przedsiębiorstwo międzynarodowe może mieć duże trudności w standaryzacji strategii dystrybucji. Jest to złożony proces i możliwy do przeprowadzenia czasami wyłącznie w odniesieniu do pewnych elementów tej strategii bądź w przypadku krajów, które wykazują podobne cechy.

Głównymi elementami strategii dystrybucji jest strategia zbytu oraz strategia logistyki marketingowej. Podejmowane w ramach tych obszarów decyzje dotyczą przede wszystkim wyboru najodpowiedniejszych dla przedsiębiorstwa kanałów dystrybucji między poszczególnymi krajami bądź wewnątrz danego kraju. Proces decyzyjny skupia się także na wyborze pośredników (przedsiębiorstw handlowych, agentów itd.), środków transportu, punktów składowania, sposobów finansowania itd.

Przedsiębiorstwo w ramach strategii dystrybucji może postępować na dwa różne sposoby. Posiada bowiem możliwość stworzenia własnych kanałów dystrybucji lub korzystania z już istniejących. Pierwszą opcję stosują najczęściej duże korporacje prowadzące działalność w wielu krajach. Rozwiązanie to jest uwarunkowane globalną strategią takich podmiotów.

Wybór w tym zakresie nie jest podyktowany wyłącznie skalą działalności. Duże znaczenie mają bowiem również takie czynniki jak dostępność odpowiednich kanałów dystrybucji i ich efektywność. Podczas wyboru kanałów dystrybucji uwzględnia się także uwarunkowania prawne oraz zwyczaje konsumenckie.