W przypadku strategii wczesnego wejścia obsługa rynków zagranicznych rozpoczyna się już na samym początku funkcjonowania danego przedsiębiorstwa (w początkowych fazach cyklu życia danej organizacji). Tego typu przedsiębiorstwa określane są jako „born global” – czyli przedsiębiorstwa będące od samego początku globalnymi. Charakteryzują je relatywnie niewielkie rozmiary, szybkie tempo wzrostu. Ograniczone zasoby, nieformalna i płaska struktura organizacyjna, akceptacja wysokiego ryzyka, dominująca rola właściciela, elastyczny system zarządzania pracownikami. „Born global” rozpoczynają działalność na rynkach zagranicznych bardzo często z chwilą założenia (obsługując równocześnie rynek macierzysty) bądź najpóźniej w okresie kilku lat od momentu założenia. Elementem charakterystycznym dla tego typu przedsiębiorstw jest duży udział sprzedaży na rynkach zagranicznych w zestawieniu całkowitych przychodów ze sprzedaży. Ponadto przedsiębiorstwa te obsługują dożo rynków zagranicznych.

Przedsiębiorstwa „born globa” powstają najczęściej w krajach wysokorozwiniętych. Czynnikiem decydującym o takiej zależności jest powszechność wykorzystywania na takich rynkach nowoczesnych technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Zazwyczaj do grona tego typu przedsiębiorstw zalicza się wyspecjalizowanych producentów funkcjonujących w branżach charakteryzujących się wysokim poziomem zaawansowania technologicznego. Przedsiębiorstwa „globalne od początku” działają w branżach jednorodnego popytu występującego na wielu rynkach. Bardzo często są częścią transnarodowych segmentów rynku. Z kolei segmenty te niejednokrotnie są niszami rynkowymi. W efekcie czego sposób, w jaki działają „born global” jest znacznie zestandaryzowany. Fakt ten jest istotny z perspektywy ich relatywnie niewielkich zasobów.