Program Polska Wschodnia 2014-2020 to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

obrz

Źródło: http://warminskomazurskie.naszemiasto.pl

O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim:

  • przedsiębiorstwa typu startup,
  • MŚP,
  • ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę zdiagnozowane wyzwania i potencjały makroregionu Polski Wschodniej, celem głównym interwencji Programu w latach 2014–2020 będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na wsparciu:

  • MŚP w zakresie działalności innowacyjnej,
  • tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej,
  • tworzenia nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodowienia działalności MŚP.

Wśród zalet programu swoją szansę mogą znaleźć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podstawowym warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest sporządzenie strategii biznesowej wpasowującej się w kryteria danego projektu. Poniżej zamieszczamy kilka aktualnych dofinansowań programu Polska Wschodnia:

  1. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / Wdrażanie innowacji przez MŚP: od 01.06.2017 do 31.07.2017
  2. Wzór na konkurencję: od 1.06.2017 do 31 maja 2018 r.
  3. Internacjonalizacja MŚP: od 28.04.2017 do 30.06.2017

Zespół ekspertów B.I.R.S. aktywnie uczestniczy w realizacji projektów i przedsięwzięć firm, które decydują się uczestniczyć w Programie. Są to projekty doradcze, budowanie nowych Modeli Biznesowych, przygotowywanie strategii marketingowych, nawiązywanie nowych kontaktów z kontrahentami zagranicznymi i szereg innych działań leżących w zakresie internacjonalizacji działalności firm i rozwijaniu ich innowacyjności.

B.I.R.S. Internationalization Team