Krytycznymi dla powodzenia podpisania umowy, co do których strony powinny wypracować porozumienie są: przedmiot kontraktu, wskazanie terminu realizacji/dostawy, warunki dostawy i specyfikacja, wynagrodzenie. Umowa powinna także określać sposób dochodzenia roszczeń na wypadek nierzetelności kontrahenta oraz reguły dotyczące mediacji/wyboru sądu właściwego. Zapisy, które mogą to regulować dotyczą m.in.: ustalenia kar umownych, wskazania gwarancji, jakich udzielają sobie strony, warunków zawieszenia lub rozwiązania współpracy, specyfikacji zdawczoodbiorczej przedmiotu dostawy, reguł przedsądowego rozwiązania konfliktu czy zobowiązania kontrahenta do gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej, wystawienia weksla lub poddania się egzekucji. Ważne jest, aby kary umowne, do których zobowiązuje strony kontrakt nie dyskryminowały żadnej z nich i były określone ekwiwalentnie do ich świadczeń na rzecz realizacji zobowiązań umowy. Takie zapisy stanowią zabezpieczenie przed przewlekłością procesu dochodzenia poniesionej szkody. Umowa jasno określająca warunki realizacji postanowień kontraktu, kary umowne związane z niewywiązaniem się z nich, przebieg czynności dowodowych przed sądem znacznie się upraszcza i skraca. Podstawą do obciążenia nierzetelnego kontrahenta jest wykazanie naruszenia zobowiązań i właściwej kary umownej powiązanej z określonymi odstępstwami od Umowy.