Sposób sformułowania umowy powinien być maksymalnie przejrzysty i zrozumiały. Ważne jest, aby do tego procesu użyć odpowiedniego języka. Nadmierne obwarowanie umowy klauzulami, wskazujące na Naszą przezorność, wydłuża i komplikuje proces negocjacji. Treść umowy powinna więc być skonstruowana w taki sposób, aby dostatecznie zabezpieczać nasz udział w przedsięwzięciu  na wypadek zaistnienia różnych okoliczności. Konstruując umowę warto zawrzeć w niej uregulowania dotyczące: zasad ponoszenia kosztów związanych z transakcją, warunków transferowania ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru, zasad reklamacji wykonania umowy, prawa reakcji na brak zapłaty lub pogorszenie sytuacji dłużnika, zastrzegania prawa własności, upoważnienia do dokonania cesji praw z umowy, czy zasad rozwiązywania sporów. Wszystkie te zapisy mają służyć transparentności praw i obowiązków obu stron. Jednoznaczność i przejrzystość zapobiega konfliktom mogącym powstać na tle wykładni poszczególnych klauzul umownych.