Ten mechanizm umożliwia renegocjacje warunków umowy w sytuacji, kiedy dalsza realizacja zobowiązań kontraktowych w wyniku zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia, staje się dla obu stron nadmiernie uciążliwa. Instytucja hardship została uregulowana jako jedna z Zasad UNIDROIT. Odwołuje się również do nadzwyczajnej zmiany stosunków umowy i stanowi ponadnarodową regulację zbliżoną do klauzuli rebus sic stantibus, a zatem można powiedzieć, że stanowi wyjątek od zasady pacta sunt servanda. Hardship jest tłumaczone jako niezgodność lub trudność, z zaznaczeniem, że chodzi tu o trudności w wykonaniu umowy. Z tego tez względu zalecane jest stosowanie wskazanej klauzuli w umowach międzynarodowych z uwagi na zmieniające się otoczenie rynkowe i sytuacje gospodarczą.