Tak wiele publikacji i artykułów poświęciliśmy i jeszcze poświęcimy tematowi internacjonalizacji, a jeszcze ani jedno z nich nie dotyczyło teorii tego tematu. Bardzo trudne jest wyodrębnienie tylko głównych aspektów teoretycznych tak dużego i rozległego tematu. Powstało mnóstwo literatury zgłębiającej teorię procesów umiędzynarodowienia, tak więc nawet nie będziemy próbowali przełożyć tego wszystkiego na nasze publikacje. Tym razem naszym celem jest pokazanie i zainteresowanie tematyką teorii internacjonalizacji. Wśród najbardziej znanych i ciekawych teorii umiędzynarodowienia można odnaleźć (skrótowo):

 • „Paradoks Leontiefa”
 • Teoria monopolistycznej przewagi S. Hymera i Ch.Kindlebergera
 • Oligopolistyczna teoria F.T.Knickerbockera – „efekt naśladownictwa”
 • Teoria obszarów walutowych R.Z.Alibera
 • Teoria lokalizacji
 • Teoria cyklu życia produktu R. Vernona
 • Teoria H.M.Markowitza – „teoria portfela”
 • Teoria systemów wzajemnych powiązań
 • Eklektyczna teoria inwestycji bezpośrednich J.M.Duninga

Przedstawiają one m.in. takie oto ciekawe aspekty:

 • W bezpośrednich inwestycjach zagranicznych chodzi o powiązania produkcyjne, w eksporcie/imporcie – o powiązania handlowe
 • W procesie przepływu czynników produkcji pomiędzy krajami uczestniczą czynniki ludzkie, czynniki naturalne oraz różnice w poziomie zaawansowania technologii i in.
 • Firma podejmuje się internacjonalizacji (przez pryzmat BIZ) gdy rynki krajów są niedoskonałe, mają monopol na konkretną przewagę, koszty < przychody, bezpośrednia produkcja jest lepszym rozwiązaniem niż przekazanie licencji, produkcja na terenie kraju > eksport
 • W teorii lokalizacji widzimy wiele podobieństwa przesłanek ku umiędzynarodowieniu (sprzyjający klimat inwestowania, ceny, ilość i wielkość konkurencji, dynamika rynku, licencje i normy itd.)
 • Inwestowanie za granicą zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności biznesowej z racji na zróżnicowanie strumienia płatności
 • Dzięki umiędzynarodowieniu uzyskujemy dostęp do różnych zasobów, wszelkiego typu więzi i relacji

Zachęcamy do zapoznania się z teorią internacjonalizacji – może stać się świetną inspiracją podjęcia decyzji ku umiędzynarodowieniu działalności biznesowej jak też pomóc w odnalezieniu właściwej jej formy i procesu w przypadku konkretnego biznesu.

 

Zespół B.I.R.S.