W dzisiejszych czasach coraz częściej stają się bardzo popularne, a nawet zaczynają dominować takie terminy, jak internacjonalizacja przedsiębiorstw, globalizacja, przemieszczanie się bądź też otwieranie się zagranicznych rynków. Bardzo często pojęcia te są mylone i używane wymiennie, choć znacznie się od siebie różnią.

Zjawisko globalizacji jest procesem polegającym na scalaniu gospodarek narodowych, który przejawia się w intensywnym wzroście przepływów kapitałowych oraz usługowych w ujęciu międzynarodowym, obrotów handlowych. Globalizacja jest wynikiem postrzegania całego świata jako jednego rynku zbytu.

Z kolei zjawisko internacjonalizacji odnosi się zarówno w teorii, jak i praktyce do określania stopnia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W ramach współczesnej gospodarki ważne jest w związku z tym wskazanie nie tylko formy internacjonalizacji przedsiębiorstw, lecz także określenia wskaźnika ich umiędzynarodowienia.

Internacjonalizacja różni się od globalizacji tym, iż relacje, więzi, czy stosunki międzynarodowe nie muszą mieć globalnego charakteru. Mogą zaś dotyczyć tylko wybranego terytorium bądź dziedziny.