Przedstawiony poniżej zbiór działań strategicznych przedsiębiorstwa jest skorelowany z konkretną fazą kryzysu – spowolnieniem, recesją, ożywieniem. Schemat ten może być traktowany jako wzór do konstruowania własnej strategii przetrwania bądź rozwoju przedsiębiorstwa.

Faza spowolnienia

 • W czasie kryzysu należy ostrożnie zarządzać długiem i konsekwentnie odbierać należności;
 • Pomocne jest obniżanie nakładów inwestycyjnych w celu ochrony przepływów pieniężnych;
 • Warto wdrażać działania przygotowujące firmę do obniżania kosztów zatrudnienia;
 • Wskazane jest redukowanie zapasów i zmiana polityki zakupowej – działania te zapobiegają generowaniu niepotrzebnych kosztów;
 • Należy redukować relację długu do kapitału własnego oraz poprawić stosunek zobowiązań krótko- i długoterminowych, w celu zminimalizowania kosztów finansowych.

Faza recesji

 • Wbrew panującym trendom, nie należy zmniejszać nakładów na reklamę (zalecane jest nawet zwiększenie) – dzięki temu budowana jest marka firmy i udział w rynku;
 • Zalecane jest zwiększanie nakładów inwestycyjnych w celu opracowania innowacyjnych produktów i przygotowania mocy produkcyjnych na czas ożywienia;
 • Ważne jest stosowanie elastycznych form pracy, czasu pracy oraz kultury organizacyjnej sprzyjającej elastyczności w celu obniżenia kosztów pracy;
 • Należy modernizować posiadany majątek trwały;
 • Wskazane jest obniżanie cen w odpowiedzi na mniejszy popyt;
 • Warto jest utrzymać pracowników, którzy są kluczowi dla przedsiębiorstwa, ponieważ gdy nadejdzie koniunktura łatwiej będzie odbudować jakość;
 • Zalecane jest także, by w trudnych czasach sprzedawać wartość. Konieczne jest zmodyfikowanie asortymentu produktów i przekazu reklamowego, aby był dopasowany do aktualnej koniunktury.

Faza ożywienia

 • Ważne jest uzyskanie dostępu do kredytów w oczekiwaniu na ekspansję;
 • Korzystając z niskich cen powinno się stopniowo zwiększać zapasy i zakupy, aby przygotować się do ekspansji;
 • Istotnym działaniem jest uruchomienie programów szkoleniowych, by przygotować pracowników na koniec recesji;
 • Warto jest także wykorzystywać okazję na strategiczne fuzje, przejęcia oraz doinwestowanie zgodnie z zasadą „kupuj tanio, sprzedaj drogo”.

 

Opracowano na podstawie materiałów PARP.