Biorąc pod uwagę, że każda firma działa w bardzo dynamicznym otoczeniu i na każdą organizację oddziaływuje wiele czynników zewnętrznych, powstaje szereg analiz by te czynniki i to otoczenie móc w najlepszy możliwy sposób zbadać. W tym oto zakresie powstała także analiza środowiskowa firmy. Z samej nazwy wynika, że w danej analizie chodzi dokładnie o środowisko, a więc o otoczenie – w szerokim tego słowa znaczeniu. Tak więc chodzi dokładnie o zbadanie wszelkich zjawisk i trendów, które są dla firmy istotne, ale których wpływ może nie być tak bardzo oczywisty.

Posiłkując się literaturą naukową (K. Obłój „Strategia organizacji”) – analizę środowiskową firmy należy przeprowadzić w trzech obszarach: po pierwsze – analiza otoczenia dalszego i bliższego, po drugie – analiza otoczenia metodą PESTEL lub za pomocą map interesariuszy i po trzecie – analiza szans i zagrożeń. O niektórych z tych metod wspominaliśmy krótko w poprzednich artykułach i publikacjach. Warto jednakże zaznaczyć jeszcze raz krótko, że oprócz czynników takich jak konkurencja, dostawcy, klienci – będący otoczeniem bliższym firmy, gdzie obie strony oddziaływają nawzajem, są też czynniki, na które firma nie ma wpływu, a z kolei te czynniki mają znaczący wpływ na organizację. Chodzi dokładnie o czynniki z otoczenia dalszego, będące podstawą analizy PESTEL, a także mający wpływ na dalszą analizę szans i zagrożeń dla firmy wynikający z tego właśnie otoczenia. Są to następujące obszary: -> prawo, ekonomia, społeczeństwo, technologia, polityka oraz ekologia. Analiza każdego z tych obszarów wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy, zgromadzenia właściwej informacji, stałego monitorowania nowych zachodzących zjawisk. Jak już zostało zaznaczone na te czynniki organizacja prawie nie ma wpływu, natomiast one z kolei mają znaczący wpływ na funkcjonowanie naszego biznesu.

Analiza środowiskowa firmy stanowi bardzo ważny element każdej analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Dotyczy to nie tylko funkcjonowania organizacji na rynku ojczystym, ale także na rynkach zagranicznych. Warto mieć to na uwadze!

 

Zespół B.I.R.S.